Jsou všechny tisícovky volně přístupné

 

Přístupnost tisícovek v České republice

Hned na úvod je bohužel potřeba konstatovat, že z téměř čtyř set hlavních tisícimetrových vrcholů České republiky je jich přibližně 70 běžně nepřístupných, a to především z důvodu ochrany přírody, případně z důvodu polohy vrcholu uvnitř vojenského prostoru. Na tyto tisícovky jsou ovšem Klubem tisícovkářů příležitostně pořádány povolené akce, takže ani tyto vrcholy pro vás nemusí zůstat nedostupné (více podrobností například v sekci Nepřístupné Boletice).

 

!!!  Pozor! Od 1. června 2017 vstupuje v platnost nový zákon o ochraně přírody a krajiny  !!!

 

Pravidla pohybu v chráněných územích

Pro pohyb turistů v chráněných územích platí pravidla stanovená řadou zákonů a vyhlášek, přičemž rozhodující význam v době vzniku projektu Tisícovky Čech, Moravy a Slezska měl především zákon č. 114/1992 Sb. a na něj navazující vyhlášky. V České republice existuje několik forem ochrany přírody. Za dva základní typy lze považovat ochranu druhovou a ochranu územní, přičemž z hlediska pohybu turistů ve volné přírodě je důležitá především ochrana územní. Chráněná území se dělí na maloplošná (NPR - Národní přírodní rezervace, NPP - Národní přírodní památka, PR - Přírodní rezervace, PP - Přírodní památka) a velkoplošná (NP - Národní park, CHKO - Chráněná krajinná oblast). 

Platí, že mimo značené cesty nelze vstupovat:

  • ve všech maloplošných chráněných územích typu NPR a NPP
  • v maloplošných chráněných územích typu PR a PP, pokud tak správce chráněného území vymezil zvláštní vyhláškou
  • v NP v přírodních zónách a v klidových územích

Za značené cesty lze přitom považovat turistické, cykloturistické a lyžařské trasy (značení provádí většinou KČT), dále pak naučné stezky, místní okruhy a veřejné komunikace. Je vhodné sledovat aktuální stav značení také proto, že velikost nepřístupných ploch se stále mění (je tendence k jejich rozšiřování) a rovněž bývají vyhlašována mimořádná krátkodobá omezení (například v době hnízdění některých druhů ptáků, v době mimořádného výskytu lesních plodů apod.).

Z výše uvedeného plyne, že v CHKO nejsme nijak omezeni, dokonce ani ve značných částech NP. Tam kde však omezení zavedena jsou, je vhodné a žádoucí pravidla respektovat.

Zvláštní nepřístupnou oblastí je již zmíněný VVP Boletice, zaujímající velkou část Želnavské hornatiny na severovýchodě Šumavy. Zde však pravidla nejsou tak přísná, jeho okrajem vede i turistická značka. Po dohodě se Správou újezdu v Boleticích lze získat povolení ke vstupu do okrajových částí, výjimku tvoří období střeleb a mezinárodních cvičení. Z bezpečnostních důvodů „divoký vstup“ rozhodně nedoporučujeme (viz sekce Nepřístupné Boletice).

Nahoru

 
 
© 2003-2015 Tisícovky s.r.o. | webmaster tofo@volny.cz | vyrobil Allstar Group