Režimová opatření ve VVP Boletice

 

Základní režimová opatření

Vojenský újezd Boletice je území, které na základě zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, slouží k výcviku ozbrojených složek k obraně České republiky. Osoby vstupující na území újezdu jsou povinny dodržovat režimová a bezpečnostní opatření, dbát zásad ochrany přírody a veřejného pořádku v souladu s platnými právními předpisy, zejména:

 • pohybovat se výhradně po vyznačených trasách a komunikacích k tomu určených a vymezených – vyznačeny na informační mapě;
 • respektovat všechny zákazy vstupu do prostor uzavřených výstražnými tabulemi nebo do kterých je jinak přístup uzavřen – vyznačeny na informační mapě;
 • uposlechnout výzvy vojenských a policejních orgánů a dále osob, které újezdní úřad pověřil výkonem kontroly vstupu a vjezdu na území újezdu a na požádání uvedených orgánů prokázat svoji totožnost;
 • zdržet se v případě nálezu nevybuchlé munice nebo jiného vojenského materiálu jakékoliv manipulace s nimi a nález bezodkladně ohlásit na telefonní linku +420 973326820 – stálá dozorčí služba nebo +420 973303386 – dozorčí vojenské policie, nebo na linku 112;
 • respektovat další omezení nebo zákazy, které vyplývají z ostatních právních předpisů např. lesního zákona, zákona o požární ochraně, zákona o myslivosti, zákona o vodách, zákona o ochraně životního prostředí, zákona o ochraně utajovaných skutečností;
 • osoby mladší 15ti let mohou vstupovat na území újezdu v rámci bezpečnosti pouze v doprovodu osoby starší 18ti let;
 • zastavovat pouze na místech, která jsou k tomu určena a dodržovat pravidla silničního provozu;
 • zákaz vstupu do cílových ploch a jiných vojenských objektů, zejména střelnic a cvičišť;
 • zákaz stanování a rozdělávání ohňů;
 • zákaz vyhazování odpadků.

Vojenská správa nezodpovídá za zdraví a bezpečnost vstupujících osob a případné vzniklé škody na materiálu a majetku osob na celém teritoriu vojenského újezdu.

Zásady pro pohyb po turistických značených trasách

Tyto zásady upravují režim pohybu všech osob po značených turistických trasách pěších, lyžařských, cyklistických i jezdeckých (dále jen TZT), které zřizuje, značí nebo (v případě lávek aj.) udržuje Klub českých turistů (dále jen KČT). Pohyb po cyklotrasách je povolen pouze pro cyklisty a pěší turisty, pohyb po pěších stezkách je povolen pouze pro pěší turisty. Všeobecně platí zákaz jakéhokoliv pohybu motorových a jiných vozidel, včetně jednostopých, po cyklotrasách a cyklostezkách.

TZT je oprávněn užívat každý obvyklým způsobem a k účelům, ke kterým jsou určeny. Značení TZT slouží výhradně pro orientaci osob v terénu i v zastavěných územích, ukazuje turistům další směr pochodu nebo jízdy a je uzpůsobeno tak, aby turista na TZT v každém místě poznal, kterým směrem a po jaké komunikaci má jít nebo jet. Ze samotného značení ani z vedoucí barvy trasy však nelze nijak odvodit její náročnost a schůdnost v daném čase nebo ročním období. Značení TZT je tak na úrovni informativních značek směrových na silnicích a dalších pozemních komunikacích (§ 13, vyhlášky č. 30/2001 Sb.). Uživatel TZT je povinen ve smyslu § 415 Občanského zákoníku si při pohybu po TZT počínat tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí. Musí tedy např. přizpůsobit svůj pohyb po nich kvalitě a povrchu cesty, musí sám posoudit, zda za daných povětrnostních podmínek, stavu cesty či pěšiny, zachovalosti lávek či zábradlí, své momentální výkonnosti, s ohledem na svůj zdravotní stav apod. průchod nebo průjezd konkrétního úseku TZT bezpečně zvládne nebo zda se raději vrátí. KČT neoznačuje nebezpečná místa na TZT.

Režim vstupu

Vstup na TZT je povolen v době sobota, neděle a svátky od 07:00 do 21:00 hodin. Režim vstupu může být upraven na základě oznámení ÚÚřVÚ Boletice podle zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky.

Kontrolní činnost k oprávněnosti vstupu na území vojenského újezdu provádí

 • přednosta újezdního úřadu
 • Vojenská policie AČR
 • Policie ČR
 • Osoby pověřené přednostou újezdního úřadu podle § 86, odst.1, zák. č.128/2000 Sb.

Pro zajištění bezpečnosti osob a majetku ve zpřístupněných částech vojenského újezdu Boletice je nutné dodržovat tato opatření:

 • Vstup do zpřístupněných částí vojenského újezdu je povolen pouze značených trasácha do vymezeného prostoru. Občané jsou povinni uposlechnout pokynů a příkazů orgánů MO ČR a Policie ČR, které zde provádějí dopravně regulační činnost a řízení provozu. Je zakázáno vybočovat z tras uvedených v článku 1 tohoto výnosu,
 • Při vstupu nutno věnovat zvýšenou pozornost silničnímu provozu, šířka zpřístupněných komunikací v některých částech neumožňuje bezpečné míjení s vojenskou technikou a vozidly zajišťujícími hospodářskou činnost. Část tras je v přechodném a zimním období udržována ve sjízdném stavu pouze účelově, podle potřeb vojenské správy. Z tohoto důvodu je nutné věnovat stavu povrchu komunikací zvláštní pozornost,
 • Občané musí zachovávat základní pravidla bezpečnosti pobytu ve vojenském újezdu, zejména se nesmějí dotýkat nalezených neznámých předmětů a součástí vojenské výzbroje či techniky. O takovém nálezu ihned uvědomí Vojenský útvar 6817 Boletice tel. 973 326 820 nebo Újezdní úřad vojenského újezdu Boletice tel. 973 326 893, případně nejbližší policejní stanici nebo pracovníky Vojenských lesů a statků,
 • Vstup do zpřístupněných částí je povolen za účelem pěší a lehké turistiky, cykloturistiky,
 • Upozorňuji na skutečnost, že i ve zpřístupněných částech vojenského újezdu se nacházejí vojenské objekty MO ČR. Dále se bude i nadále provádět výcvik jednotek. Občané jsou povinni se řídit pokyny příslušných vojenských orgánů a sledovat aktuální informace o výcviku na úředních deskách v okolních obcích,
 • Zpřístupněné části vojenského újezdu jsou protkány vodní sítí povrchových vod, které jsou většinou zdroji pitné vody okolních obcí. Z tohoto důvodu je nutné zachovávat v plné míře pravidla o pobytu osob na území ochranných hygienických pásem vodních zdrojů,
 • Na celém zpřístupněném území vojenského újezdu platít r v a l ýzákaz vjezdu vozidel, zákaz těžit stromy a keře nebo je poškozovat, vstupovat do porostů, kde se provádí těžba, manipulace a doprava dříví podle ustanovení § 20 zákona č. 289/1995 Sb. o lesích,
 • Zákaz volného rozdělávání ohně, pobyt ve vojenském újezdu po setmění, táboření a stanování podle ustanovení § 26 zákonač.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny,
 • Zákaz kouření v lese a znečišťování lesa a ostatních ploch odpadky a odpady podleustanovení § 20 zákona č. 289/1995 Sb. o lesích,
 • Ve zpřístupněných částech vojenského újezdu je zakázáno stavět jakékoliv stavby,
 • Vzhledem k výskytu chráněných živočichů, zvířat a rostlin ve zpřístupněných oblastech vojenského újezdu, je nutno respektovat platné zákony a opatření na jejich ochranu podle zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Jakékoliv jejich porušování je nepřípustné a bude postihováno dle platných zákonů.

V zájmu osobní bezpečnosti je bezpodmínečně nutné tato opatření respektovat a MO ČR nenese v případě porušení zákonem stanovených opatření odpovědnost za škody, úrazy, poškození zdraví a majetku. V případě jejich porušení se občan dopouští přestupku podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích a může mu být uložena pokuta ve výši podle ustanovení tohoto zákona. Do uzavřených (nepřípustných) částí vojenského újezdu Boletice je vstup i nadále povolen pouze na základě žádosti, kterou lze podat u Újezdního úřadu vojenského újezdu Boletice.

Tímto výnosem se nemění hranice vojenského újezdu Boletice. Všechny vyjmenované trasy a komunikace zůstávají nadále jeho součástí. Výkon státní správy zde provádí Újezdní úřad vojenského újezdu Boletice ve smyslu zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR a hospodářské využití půdy a lesů je svěřeno podniku Vojenské lesy a statky ČR, s.p., divize Horní Planá. Vojenská správa si vyhrazuje právo v případě potřeby uzavřít jednotlivé zpřístupněné části vojenského újezdu Boletice a obnovit v nich propustkový systém.

Odůvodnění

Výnos sleduje zlepšení životních podmínek občanů, přispívá k další demokratizaci činnosti MO ČR a vytváří příznivé podmínky pro využití veřejností okrajových částí vojenského újezdu Boletice.

Tento výnos nabývá účinnosti dnem 01. července 2006.

Přednostaújezdního úřadu

major Ing. Karel TRNĚNÝ v.r.

 

Výstupy na tisícovky ve vojenském prostoru Boletice (které i přes výše uvedené změny zůstávají nadále volně nepřístupné)  jsou možné v rámci pravidelných povolených akcí Nepřístupné Boletice , které pořádá Klub tisícovkářů .

 

Nahoru

 
 
© 2003-2015 Tisícovky s.r.o. | webmaster tofo@volny.cz | vyrobil Allstar Group